Menu

Albert Mertz

14. apr. 1972

14-4-72
Tiltrods for at “R+B” er kørt ned til det neutraleste, med hensyn til billeddannelse er hvad der er tilbage af denne fænomenologi stadig for meget.
1. Strukturen – de to kvadrater dannende et rektangel – eller, et rektangel delt i to halvdele ved en midterlinie (dannet ved de to forskellige farvers sammenstød) er selv i denne nødtørftige minimale optræden billeddannende.
2. Strukturen udgøres – materielt af en flade – et fladt objekt (plade - papir - lærred) afgrænset til fire sider – altsaa et billede – da enhver indramning uvilkaarligt er billeddannende.
3. Farven – malingen paaføres dette flade objekt – maleri proces – danner hinde udenpaa – og dækkende objektets egen identitet – maling + lærred – maleri.
4. De to forskellige farver den røde den blaa danner kontrast – lys – mørk – varm – kold –.
De to farver – den røde – den blaa bevæger sig rumligt – illusionistisk! i forhold til hinanden.
Disse fænomener kontrasterne – det rumlige er ved den opstaaede forskellighed billeddannende.
5. Strukturen – de to kvadrater – geometriske former – farverne den røde og den blaa er elementærfarver – grundfarver – danner en stilmæssig association til Abstrakt - geometrisk kunst.
Alle disse forhold bevirker at “R+B” trods sin tilsyneladende billedmæssige neutralitet alligevel er billedmæssigt – form – figur – rum – forskel – kontrast.
Selv en hel rød eller hel blaa firkantet flade vil alene ved sin arealmæssige begrænsning være et billede.
Alt hvad der hænger paa en væg bliver billede – alt hvad der staar paa et gulv bliver skulptur.
Hvorfor ønsker jeg at undgaa det billeddannende?
Fordi det billeddannende uvilkaarligt viser bagud til maleriets tradition som idag er opbrugt og belasted. Fordi det billeddannende laaser tanken fast og inde i en kunstopfattelse hvis grundlag er det formelt æstetiske – en tankegang der efterhaanden har fjernet sig saa langt fra det kunstneriske udspring at den dækker for mulighederne for igen at kunne finde dette udspring. Kunsten er via den formelt æstetiske tankegang blevet kropsløs – og en ren intellektuel affære – er blevet et sprog som alene lader sig tyde intellektuelt og ikke kropsligt – sanseligt – direkte. Kunst er handling. “R+B” er fortrinsvis en intellektuel spekulation. Den udspringer af kunsthistoriske begreber — og ikke af kunstens nødvendighed.
Hvad er denne kunstens nødvendighed? Det er at en handling finder sit gyldige forløb ved at tage sit udgangspunkt i den kunstneriske tanke som sin eneste mulighed. Ville andre muligheder, end den kunstneriske, være ligesaa gyldige, end og mere, ville handlingen være falsk. Hvis den kunstneriske handling ikke er oprindelig er den ikke kunst. 
Dette er forskellen paa orientalsk, afrikansk, førkristelig kunst og moderne europæisk kunst. Kunsten opstaar af nødvendighed ikke alene en indre (som Kandinsky paaberaabte) men i lige saa høj, maaske højere, grad af en ydre nødvendighed. Men denne nødvendighed har aldrig et materialistisk udspring eller maal og har ingen anden funktion end at være nødvendig

Fakta

14. apr. 1972
Rød blå bd 7 s. 8-12